Czcionka: A+ A- Kontrast:

Dwujęzyczność w Koperniku - pytania i odpowiedzi

Od 2018 roku kształcimy młodzież w oddziałach dwujęzycznych. Obecnie wszystkie klasy w naszym liceum są oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

Co to znaczy „oddział dwujęzyczny”? Czym różni się od zwykłej klasy w liceum?
Najprościej mówiąc oddział dwujęzyczny z j. angielskim to taka klasa, w której:
- odbywa się intensywna nauka języka angielskiego (6 godzin tygodniowo*),
- co najmniej dwa zajęcia edukacyjne są prowadzone dwujęzycznie.
*) w 4-letnim liceum w klasie IV – 5 godzin
Co to znaczy że przedmiot jest nauczany dwujęzycznie?
Nauczanie dwujęzyczne oznacza przekazywanie treści programowych w dwóch językach: po polsku oraz – w pewnym zakresie – w drugim języku nauczania (w naszym liceum – po angielsku). Proporcje mogą być różne, nauczyciel bierze pod uwagę m.in. stopień złożoności zagadnień oraz poziom biegłości językowej uczniów.
Jakie warunki musi spełnić kadydat(ka) do klasy dwujęzycznej w I LO?
a) w wyznaczonym terminie zarejestrować się w powiatowym systemie naboru oraz dostarczyć wniosek do I LO jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru. Uwaga! Termin rejestracji do klas dwujęzycznych upływa wcześniej niż do klas ogólnodostępnych. Sprawdź termin na stronie szkoły.
b) przystąpić i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w budynku I LO w terminie podanym na stronie szkoły. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci bez względu na to, na którym miejscu wybrali I LO. Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub nieuzyskanie pozytywnego wyniku uniemożliwia ubieganie się o przyjęcie do I LO Dwujęzycznego w danym roku. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego.
Czy jest możliwość przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych w innym terminie?
Kandydaci, którzy z ważnych przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, powinni najpóźniej następnego dnia zwrócić się wraz z rodzicami z udokumentowanym wnioskiem do dyrektora I LO Dwujęzycznego o umożliwienie przystąpienia do sprawdzianu w terminie dodatkowym. Tylko kandydaci, którzy uzyskają zgodę dyrektora I LO, będą mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym.
Jakiego poziomu biegłości językowej oczekuje się od kandydata do klasy dwujęzycznej? Jak będzie wyglądał sprawdzian kompetencji językowych?
Kandydat do oddziału dwujęzycznego NIE MUSI posiadać kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym. Od kandydatów oczekuje się opanowania języka co najmniej na poziomie podstawowym A2 (wg skali biegłości CEFR). Obowiązkowy sprawdzian kompetencji językowych, który odbędzie się w I LO, będzie miał formę pisemną i będzie obejmował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym (A2) – niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku - oraz średniozaawansowanym (B1-B2).
Dla kogo jest oddział dwujęzyczny? Czy trudno dostać się do takiej klasy?
Dla każdego, kto potrafi porozumieć się po angielsku w podstawowych sytuacjach i jest gotowy na intensywną naukę zarówno języka angielskiego, jak i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Oczywiście cieszymy się, kiedy kandydaci z wysokimi wynikami wybierają I LO, ale nie tylko do nich kierujemy naszą ofertę! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również tych, którzy nie czują się poliglotami, a chcieliby przez kolejne 4 lata rozwijać się zarówno językowo, jak i w ramach innych przedmiotów. O przyjęciu do szkoły zdecyduje liczba punktów rekrutacyjnych, m. in. za oceny na świadectwie z przedmiotów punktowanych, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia (więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce „rekrutacja”). Nie ma z góry ustalonych minimów punktowych. W momencie zamknięcia rekrutacji system układa kandydatów według uzyskanej liczby punktów, więc każdego roku progi wyglądają inaczej. Zalecamy każdemu, kto chciałby uczyć się w I LO wybranie w systemie co najmniej dwóch pokrewnych profili w naszej szkole jako 1. i 2. preferencji (zwiększa to prawdopodobieństwo dostania się do szkoły).
Jakie przedmioty będą uczone dwujęzycznie i przez jakich nauczycieli?
Wśród przedmiotów, które w pewnym zakresie są prowadzone dwujęzycznie będą m. in.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmioty nauczane dwujęzycznie są realizowane niezależnie od profilu klasy i mogą być inne w każdym roku nauki. Nauczanie dwujęzyczne jest prowadzone przez nauczycieli, którzy posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu oraz ukończyli studia filologiczne lub legitymują się dokumentem, potwierdzającym wymaganą znajomość języka angielskiego.
Mam pewne obawy czy poradzę sobie z nauką innych przedmiotów po angielsku… Czy słusznie?
Nie ma powodu do obaw. To, że wprowadzamy nauczanie dwujęzyczne nie oznacza, że stajemy się szkołą z wykładowym językiem angielskim! Naszym celem jest stworzenie uczniom możliwości szybkiego i efektywnego rozwijania kompetencji językowych poprzez intensywny kontakt z językiem angielskim podczas dwujęzycznych zajęć przedmiotowych (najwięcej w klasie I) oraz dużą ilość godzin nauki języka angielskiego w odpowiedniej grupie zaawansowania. Nauczanie dwujęzyczne jest więc dodatkową możliwością rozwoju, nie jest jednak dominujące w skali całotygodniowej nauki i jest prowadzone w możliwie przystępny, dostosowany do możliwości uczniów sposób. Przede wszystkim staramy się solidnie przygotowywać uczniów do standardowej polskiej matury.
Czy absolwent klasy dwujęzycznej zdaje maturę na innych zasadach?
Absolwenci klas dwujęzycznych IV-letniego liceum zdają te same obowiązkowe przedmioty, co absolwenci klas ogólnodostępnych, tzn. w zakresie podstawowym pisemnie: polski, matematykę i język obcy oraz ustnie: polski i język obcy (bez określania poziomu). Spośród przedmiotów dodatkowych, których absolwent każdej szkoły musi wybrać co najmniej 1, a maksymalnie 6, w przypadku absolwenta klasy dwujęzycznej jednym musi być język obcy na poziomie dwujęzycznym (C1, pisemny). Wszystkie egzaminy obowiązkowe oraz co najmniej jeden dodatkowy (niekoniecznie język obcy) muszą być zdane z wynikiem co najmniej 30%.
Do kogo kierować dalsze pytania?
W innych sprawach dot. rekrutacji należy kontaktować się z sekretariatem szkoły pod nr tel. 94 35 446 33, email: sekretariat@lokopernik.pl Osobą odpowiedzialną za organizację nauczania dwujęzycznego jest dyrektor szkoły - p. Artur Dzierkowski (kontakt przez sekretariat).
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049