Czcionka: A+ A- Kontrast:

Vademecum kandydata

Profile

W roku 2023 proponujemy naukę w klasach dwujęzycznych o podanych poniżej kierunkach kształcenia. Utworzymy prawdopodobnie 5 lub 6 klas pierwszych.

Pod każdym profilem podano przedmioty wiodące, a klikając na poszczególne profile, znajdziesz tabele ilości godzin konkretnych przedmiotów.

profil humanistyczny z elementami stosunków międzynarodowych
A - humanistyczny z elementami stosunków międzynarodowych
j. polski, historia, WOS, j. angielski
profil biologiczno-chemiczny
B - biologiczny-chemiczny
biologia, chemia, j. angielski
profil społeczno-prawny
C - społeczno-prawny
historia, wos, geografia, j. angielski
profil matematyczno-fizyczno-informatyczny
D - matematyczno-fizyczno-informatyczny
matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski
profil matematyczno-fizyczno-geograficzny
E - matematyczno-fizyczno-geograficzny
matematyka, fizyka, geografia, j. angielski

Policz sobie punkty

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty. - max. 100 punktów: po 0,35 pkt za każdy 1% wyników z j. polskiego i matematyki oraz po 0,3 pkt za każdy 1% wyniku z j. obcego.

2. Oceny z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 72 punkty w zależności od wybranej klasy:

• klasa A: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz historii
• klasa B: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz biologii albo chemii
• klasa C: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz historii albo geografii
• klasa D: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz fizyki
• klasa E: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz geografii albo fizyki

Oceny ze świadectwa przeliczamy na punkty według następującej tabeli:

celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

3. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymasz 7 pkt.

4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych możesz dostać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat.

5. Praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

6. Wynik testu z j. angielskiego dla kandydatów do naszej szkoły - max. 20 punktów: wynik testu pomnożony przez 0,4.

UWAGA! Żadne inne zasługi, nawet najbardziej chwalebne, nie są punktowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności (pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z testu z j. angielskiego dla kandydatów do naszej szkoły).

Terminy

9 maja (wtorek) - 31 maja 2023 (środa) godz. 15:00

(Powyższy termin dotyczy I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika, niekoniecznie innych szkół.) Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań. Masz do zrobienia dwie rzeczy:
1. Wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci każą. Znajdziesz tam do wypełnienia formularz wniosku o przyjęcie do szkoły.
2. Wypełniasz go, drukujesz i dostarczasz do sekretariatu I LO, wraz z deklaracją wyboru drugiego języka obcego (do pobrania tutaj i na stronie powiatowego systemu naboru).
Kandydaci zamiejscowi, którzy będą chcieli zamieszkać w naszym internacie, mogą już teraz dołączyć odpowiednie podanie. Właściwy formularz znajdziesz w zakładce Internat.

13 czerwca 2023 (wtorek), godz. 13:00

Sprawdzian z j. angielskiego (w budynku I LO). Zaliczenie tego sprawdzianu jest warunkiem dopuszczenia do dalszych etapów rekrutacji, nawet jeśli nasza szkoła nie jest Twoim pierwszym wyborem. Zwolnieni z tego sprawdzianu są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureaci Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratora Oświaty (automatycznie otrzymują 20 pkt rekrutacyjnych). W szczególnych przypadkach losowych dyrektor I LO, na udokumentowany wniosek, może wyrazić zgodę na przystąpienie do sprawdzianu w terminie dodatkowym. Zobacz test z roku 2020.

15 czerwca 2023 (czwartek) godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego.

23 czerwca (piątek) - 10 lipca 2023 (poniedziałek), godz. 15:00

Dostarczasz do sekretariatu I LO świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu). Mogą to również być kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, ale w razie przyjęcia do naszej szkoły i tak trzeba będzie donieść oryginały. Ponadto możesz dołączyć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zaświadczenia komisji konkursowych. Oszczędzisz sobie drugiej wizyty w naszej szkole, jeśli od razu przyniesiesz inne niezbędne dokumenty: druk "Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej", trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia. Jest to również termin, w którym możesz dokonać zmian w podaniu.

29 czerwca 2023 (czwartek), godz. 12:00

Sprawdzian z j. angielskiego dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu 13 czerwca z przyczyn losowych i uzyskali zgodę dyrektora I LO na przystąpienie w terminie dodatkowym.

4 lipca 2023 (wtorek), godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego w terminie dodatkowym.

17 lipca 2023 (poniedziałek), do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

od 17 lipca do 21 lipca 2023 (piątek), do godz. 10:00

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:

21 lipca 2023 (piątek), godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do I LO im. M. Kopernika (w budynku szkoły i stronie szkoły).

Jeśli masz ochotę, możesz przeczytać pełną i oficjalną wersję "Zasad i Harmonogramu Rekrutacji".

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049