Czcionka: A+ A- Kontrast:

Izrael 2011 r. w zdjęciach

Polska 2011 r. w zdjęciach

Rok 2011 - I rok wymiany

flaga polski POLSKA – KOŁOBRZEG 21 - 28.07.2011
W dniach 23-28 lipca 2011 roku zorganizowaliśmy pierwszą wymianę młodzieży I Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu, która odbyła się jako projekt realizowany pod nazwą Młodzi Dziennikarze Mostem pomiędzy Narodami, Kulturami i Pokoleniami, honorowym patronem został starosta kołobrzeski, pan Tomasz Tamborski, a cały projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Był on szeroko relacjonowany w lokalnych mediach. Opiekunem grupy izraelskiej była pani TAMI BARAK, ze strony naszej szkoły nauczyciele Marek Kieś i Marek Muciek. Wspólne działania rozpoczęliśmy od przywitania młodzieży izraelskiej na lotnisku w Berlinie. Po wielkich obawach jak to będzie, już w pierwszych minutach spotkania wiedzieliśmy, że będzie dobrze. Młodzi ludzie z Izraela przywitali się bardzo serdecznie z polską młodzieżą i już po chwili pierwsze lody zostały przełamane. Pierwsze dwa dni spędziliśmy wspólnie w Berlinie, co było doskonałą okazją do bliższego poznania się, oprócz zwiedzania głównych atrakcji turystycznych, odwiedziliśmy również Muzeum Żydowskie oraz cmentarz żydowski w Berlinie Weißensee. W drugim dniu pobytu zwiedziliśmy Reichstag, pałac Charlottenburg, przespacerowaliśmy się aleją Unter den Linden i wieczorem przybyliśmy do Kołobrzegu. Ponieważ spędziliśmy ze sobą wspólnie już dwa dni, nie było problemów, aby teraz rozdzielić się i udać się do rodzin. 23 lipca pojechaliśmy zwiedzać Gdańsk, a w następnym dniu odbyliśmy bardzo ważne, niezapomniane i pełne wzruszeń spotkanie z panią Leokadią Choińską, Sprawiedliwą wśród Narodów Świata, porządkowaliśmy groby żołnierzy polskich pochodzenia żydowskiego na cmentarzu komunalnym oraz odbyliśmy wycieczkę rowerową po okolicach Kołobrzegu. 25 lipca odbyło się warsztaty przygotowane dzięki pomocy pana Alberta Stankowskiego przez edukatorów z Muzeum Polin w Warszawie. Następnie spotkaliśmy się w ratuszu miejskim z przedstawicielami lokalnych władz, a wśród nich ze starostą kołobrzeskim, panem Tomaszem Tamborskim, który został honorowym patronem projektu. Dzień ten zakończył się pokazem filmów, jednego polskiego i jednego izraelskiego, wybranych przez uczniów. Następne dni to między innymi warsztaty dziennikarskie dla uczniów w Wydawnictwie “Kamera”, przygotowane i znakomicie poprowadzone przez pana Roberta Gauera oraz wieczór polsko-izraelskiej kuchni i muzyki. Ostatni dzień poświęcony był rodzinie i goście z Izraela spędzili go u rodzin goszczących. 28 lipca przed południem, podczas spotkania w szkole dokonaliśmy podsumowania projektu, podkreśliliśmy jego silne strony i wskazaliśmy punkty, które należało w przyszłości poprawić. Nadszedł niestety czas rozstania, co nie było takie łatwe, ponieważ tydzień spędzony wspólnie na realizacji różnorodnych zadań projektowych, sprawił, że się bardzo zaprzyjaźniliśmy. Wielkim pocieszeniem była jednak myśli, że wkrótce się spotkamy, tym razem w Izraelu.
IZRAEL – RA’ANANA 18-26 wrzesień 2011
My w Izraelu - 18 -26 września 2011r:

flaga polski
 • - odwiedziliśmy Jerozolimę (dwukrotnie) - instytut-muzeum Jad-Waszem, stare miasto, Góra Oliwna,
 • - piekliśmy się w twierdzy Masada - 40 stopni w cieniu, tylko cienia tam nie ma,
 • - pławiliśmy się w cudownym górskim stawie w tamaryszkowym zagajniku,
 • - poleżeliśmy sobie na powierzchni Morza Martwego (bo trudno to nazwać pływaniem),
 • - spędziliśmy romantyczną noc na pustyni, w beduińskim namiocie,
 • - naszym wrzaskiem obaliliśmy mury Jerycha,
 • - zachwyciliśmy się panoramą Tel-Awiwu,
 • - byliśmy w teatrze (dało się zrozumieć dzięki angielskim napisom),
 • - zjedliśmy szabasową kolację,
 • - nie chciało nam się wyjść z rozkosznie ciepłego, choć słonego Morza Śródziemnego,
 • - podziwialiśmy starożytne ruiny Cezarei Nadmorskiej,
 • - byliśmy w szkole, również na paru lekcjach,
 • - i wiele innych rzeczy, a wszystko to dzięki p. Tamar Barak, która jest arcymistrzynią organizacji.

flaga wielkiej brytanii POLAND - KOŁOBRZEG
In 2011, we organized the first youth exchange, which took place as a project carried out under the name of Young Journalists The Bridge between Nations, Cultures and Generations, the honorary patron was the Kołobrzeg starost, Mr. Tomasz Tamborski, and the entire project was co-financed by the European Union under the "Youth in action”. It was widely reported in the local media. The guardian of the Israeli group was Mrs. TAMI BARAK, teachers Marek Kieś and Marek Muciek on the part of our school. We started our joint activities by welcoming the Israeli youth to the airport in Berlin. After great concerns about what it would be like, we knew in the first minutes of the meeting that it would be fine. Young people from Israel greeted the Polish youth very warmly and the first ice was broken. We spent the first two days together in Berlin, which was an excellent opportunity to get to know each other better, apart from visiting the main tourist attractions, we also visited the Jewish Museum and the Jewish cemetery in Berlin Weißensee. On the second day of our stay we visited the Reichstag, Charlottenburg Palace, we walked along the Unter den Linden avenue and in the evening we arrived in Kołobrzeg. Since we had already spent two days together, it was no problem to separate now and go to the families. On July 23, we went to visit Gdańsk, and on the next day we had a very important, unforgettable and emotional meeting with Mrs. Leokadia Choińska, Righteous Among the Nations, we cleaned up the graves of Polish soldiers of Jewish origin in the municipal cemetery, and took a bicycle trip around Kołobrzeg. On July 25, there was a workshop prepared with the help of Mr. Albert Stankowski by educators from the Polin Museum in Warsaw. Then we met in the town hall with representatives of local authorities, among them the starost of Kołobrzeg, Mr. Tomasz Tamborski, who became the honorary patron of the project. The day ended with the screening of films, one Polish and one Israeli, selected by the students. The following days will include journalism workshops for students at the "Kamera" Publishing House, prepared and superbly conducted by Mr. Robert Gauer, and an evening of Polish-Israeli cuisine and music. The last day was dedicated to the family and guests from Israel spent it with host families. On July 28 in the morning, during a meeting at the school, we summarized the project, highlighted its strengths and indicated points that needed to be improved in the future. Unfortunately, the time of parting came, which was not so easy, because a week spent together on various design tasks made us very friendly. However, it was a great consolation to think that we will meet soon, this time in Israel.
ISRAEL - RA'ANANA September 18-26, 2011
We in Israel - September 18-26, 2011
Was happening:

flaga uk
 • - we visited Jerusalem (twice) - Yad-Vashem Institute-Museum, Old Town, Mount of Olives,
 • - we basked in a wonderful mountain pond in a tamarisk grove,
 • - we lay on the surface of the Dead Sea (because it is difficult to call it swimming),
 • - we spent a romantic night in the desert, in a Bedouin tent,
 • - with our screams we knocked down the walls of Jericho,
 • - we were delighted with the panorama of Tel-Aviv,
 • - we were in the theater (it was understandable thanks to the English subtitles),
 • - we had a Sabbath dinner,
 • - we did not want to leave the deliciously warm, but salty Mediterranean Sea,
 • - we admired the ancient ruins of the Seaside Caesarea,
 • - we were at school, also in a few lessons,
 • - and many other things, all thanks to Mr. Tamar Barak, who is the grandmaster of the organization.

flaga izraela ,Kołobrzeg-ב Kopernika. M'. בשנת 2011 ארגנו עבורם חילופי נוער ראשון של תיכון דו לשוני א שהתקיים כפרויקט שבוצע תחת השם עיתונאים צעירים הגשר בין אומות, תרבויות ודורות, ופטרון הכבוד מר תומאש טמבורסקי. פרויקט זה זכה לדיווח נרחב בתקשורת המקומית. גב' ,Kolobrzeg היה הכוכב של .תמי ברק הייתה אז המורה שטיפלה בקבוצה הישראלית התחלנו את הפעילות המשותפת בקבלת הפנים של בני הנוער הישראלים לשדה התעופה בברלין. אחרי חששות גדולים לגבי איך זה יהיה, ידענו כבר בדקות הראשונות של הפגישה שיהיה בסדר. צעירים מישראל קיבלו את פני הנוער הפולני בחום רב והקרח הראשון נשבר. את היומיים הראשונים בילינו יחד בברלין, שהייתה הזדמנות מצוינת להכיר אחד את השני טוב יותר, מלבד ביקור באטרקציות התיירותיות המרכזיות, ביקרנו גם במוזיאון היהודי ובבית הקברות היהודי בברלין וייסנזה. ביום השני לשהותנו ביקרנו ברייכסטאג, ארמון שרלוטנבורג, טיילנו בשדרת אונטר דן לינדן ובערב הגענו לקולוברצג. מכיוון שכבר בילינו יחד יומיים, לא הייתה בעיה להיפרד עכשיו וללכת למשפחות. ב-23 ביולי נסענו לביקור בגדנסק ולמחרת הייתה לנו פגישה מאוד חשובה, בלתי נשכחת ומרגשת עם גב' לאוקדיה צ'ויסקה, חסידת אומות העולם, ניקינו את ב-25. Kołobrzeg קברי החיילים הפולנים ממוצא יהודי בעירייה. בית הקברות, ועשה טיול אופניים ברחבי ביולי התקיימה סדנה שהוכנה בעזרת מר אלברט סטנקובסקי על ידי מחנכים ממוזיאון פולין בוורשה. אחר כך נפגשנו בבית העירייה עם נציגי הרשויות המקומיות, ביניהם הכוכב של קולוברזג, מר תומאש טמבורסקי, שהפך לפטרון הכבוד של הפרויקט. היום הסתיים בהקרנת סרטים, אחד פולני ואחד ישראלי, שנבחרו על ידי התלמידים. הימים הבאים יכללו סדנאות עיתונות לסטודנטים בהוצאת "קאמרה", שהוכנו וניצוחו בצורה מעולה על ידי מר רוברט גאואר, וערב של מטבח ומוזיקה פולנית-ישראלית. היום האחרון הוקדש למשפחה ואורחים מישראל בילו אותו עם משפחות מארחות. ב-28 ביולי בבוקר, במהלך מפגש בבית הספר, סיכמנו את הפרויקט, הדגשנו את נקודות החוזק שלו והצבענו על נקודות שצריך לשפר בעתיד. לרוע המזל, הגיעה שעת הפרידה, שלא הייתה כל כך קלה, כי שבוע שבילינו יחד במשימות עיצוב שונות עשה אותנו ידידותיים .מאוד. עם זאת, הייתה נחמה גדולה לחשוב שניפגש בקרוב, הפעם בישראל

flaga izraela
 • - ,ביקרנו בירושלים )פעמיים( - מכון יד ושם-מוזיאון, העיר העתיקה, הר הזיתים
 • - ,אפינו במבצר מצדה - 40 מעלות בצל, רק שאין שם צל -
 • - ,התחמפנו בבריכה הררית נפלאה בחורשת טמריסק -
 • - ,שכבנו על פני ים המלח )כי קשה לקרוא לזה שחייה( -
 • - ,שכבנו על פני ים המלח )כי קשה לקרוא לזה שחייה(
 • - ,בילינו לילה רומנטי במדבר, באוהל בדואי
 • - צרחותינו הפלנו את חומות יריחו ,
 • - שמחנו מהפנורמה של תל אביב ,
 • - היינו בתיאטרון )זה היה מובן בזכות הכתוביות באנגלית( ,
 • - כלנו ארוחת שבת ,
 • - א רצינו לעזוב את הים התיכון החם להפליא אך המלוח ,
 • - תפעלנו מהחורבות העתיקות של חוף הים קיסריה ,
 • יינו בבית הספר, גם בכמה שיעורים ,
 • עוד הרבה דברים, הכל הודות למר תמר ברק, שהיא רב המאסטר של הארגון .

flaga polski Jad Waszem. Drużyna w komplecie, włącznie w panią ochroniarą (po prawej, z pistoletem)

flaga wielkiej brytanii Yad Vashem. The whole team, including the lady bodyguard (on the right, with a pistol)

flaga izraela יד ושם. כל הצוות, כולל שומרת הראש )מימין, עם אקדח(

flaga polski W piekle Masady. W tle Morze Martwe

flaga wielkiej brytanii We are in Masada's Hell. In the background the Dead Sea

flaga izraela אנחנו בגיהנום של מצדה. ברקע ים המלח

flaga polski W niebie strumienia Ein Bokek

flaga wielkiej brytanii In the sky of the Ein Bokek stream.

flaga izraela בשמי נחל עין בוקק

flaga polski Kto się boi czarnego luda?!

flaga wielkiej brytanii Who is afraid of the black people?!

flaga izraela מי מפחד מהאנשים השחורים?!

flaga polski Nasz dom na pustyni nad Morzem Martwym

flaga wielkiej brytanii Our home in the Dead Sea desert

flaga izraela הבית שלנו במדבר ים המלח

flaga polski Ważny element życia szkolnego - posiedzieć na "zielonym". W tym klimacie wystarczy beton.

flaga wielkiej brytanii An important element of school life - sit on the "green". Concrete is enough in this climate.

flaga izraela רכיב חשוב בחיי בית הספר - לשבת על ה"ירוק". בטון מספיק באקלים הזה .

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049